Delicious Cafe, 1 Newton Street, Monto, QLD 4630, Australia