Delicious Cafe, 1 Newton Street, , Monto, QLD 4630, Australia